Nieuwbouw

Er wordt al lang gesproken over nieuwbouw op locatie d’Amandelboom.

Het vastgoed is voor een deel gedateerd en voldoet niet meer overal aan de wensen van deze tijd.
De zorgvraag van ouderen neemt flink toe en de verwachting is dat deze voorlopig blijft toenemen. Met name de zorgvraag voor ouderen met dementie.
Onze overheid stimuleert ouderen om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen met de nodige hulp en aanpassingen.
In de omgeving De Bilt/ Bilthoven is een grote vraag naar een vorm van Beschermd Wonen.

Deze ontwikkelingen worden allemaal meegenomen in de plannen en de voorbereiding van de nieuwbouw.

De nieuwe Amandelboom

De nieuwe Amandelboom zal zover nu duidelijk is:

  • de huidige intramurale capaciteit voor 24-uurs zorg behouden (“Beschermd Wonen”)
  • de doelgroepen zoals die nu ook hier woonachtig zijn, behouden
  • indien mogelijk lichte groei realiseren op de omvang van de groep bewoners met Niet Aangeboren Hersenletsel.
  • woningen bieden voor mensen met een lichte zorgvraag (“Wonen met een Plus”)
  • zoveel mogelijk de groene ruimte behouden
  • het terrein ruimtelijk- en functioneel proberen te verbinden met de direct omliggende wijk.
  • voorbereid zijn op het (financieel) scheiden van wonen en zorg

D’ Amandelboom fungeert als een community, en dit aspect vinden we van grote waarde. In  de planvorming nemen we dit mee door na te denken over de wijze waarop we dit met gemeenschapsruimtes en ontmoetingsruimtes kunnen faciliteren.

Samen met HevoFame als externe partner zijn we tot een gedragen visiedocument gekomen waarin we hebben geformuleerd wat we van belang vinden bij het realiseren van een passende woonomgeving voor onze bewoners en een geschikte omgeving waarin ons personeel kan excelleren.

Stand van zaken

Op dit moment (begin 2023) wordt de ruimtelijke- en financiële haalbaarheid van diverse scenario’s doorgerekend. Tevens wordt er geschetst aan stedenbouwkundige modellen en wordt een massastudie opgesteld.

De verwachting is dat aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 een scenario ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Nieuwsbrief Amandelflits

Eens in de 2 maanden geven we een update van de Nieuwbouw in de Amandelflits. U kunt zich abonneren door een email te sturen naar avandendool@accoladezorg.nl.