De belofte van Accolade

U kunt bij Accolade rekenen op liefdevolle zorg. Daarvoor is onze christelijke identiteit de basis. Uit ons geloof in Christus putten wij onze kracht en inspiratie. Wij geloven dat we uit Gods genade leven en Zijn liefde in woord en daad mogen doorgeven. Accolade biedt een plek waar het goed wonen is en waar iedere dag – ondanks vaak moeilijke omstandigheden – toch een fijne dag is. Waar u van betekenis bent en blijft voor ons en voor anderen. De zorg is dan vanzelfsprekend goed. Dat is onze belofte!

Iedere dag een fijne dag, bij u thuis of bij ons thuis. Dat realiseren we met goed opgeleide professionals, samen met mantelzorgers en vrijwilligers. U kunt bij Accolade terecht voor thuiszorg, zelfstandig wonen in of bij een locatie van Accolade, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Wij zorgen met liefde voor ouderen met lichamelijke of psychische klachten en voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Door ons brede aanbod kunnen wij snel meebewegen met uw (veranderende) zorgvraag. Accolade biedt zorg op locaties in Assen, Amersfoort, Bilthoven, Bodegraven, Bosch en Duin en Zeist en thuiszorg in de regio’s daaromheen.

 

Onze christelijke waarden

Accolade betekent omarming en verbinding. Deze woorden drukken uit hoe wij met elkaar omgaan. Wij geloven in God. Hij heeft de mensen gemaakt en heeft hen lief. Vanuit die liefde werken wij en geven we bewoners en cliënten liefdevolle zorg en aandacht. Dat ziet u terug in de relatie en omgang met cliënten en de mensen om hen heen. Ook is ons geloof op onze 6 locaties zichtbaar in de zondagse kerkdiensten, de weeksluiting op vrijdag, het bidden, danken en bijbellezen tijdens de gezamenlijke maaltijden, het taalgebruik en de onderlinge betrokkenheid. Daarnaast heeft Accolade op alle locaties een geestelijk verzorger in dienst met wie cliënten een persoonlijk gesprek kunnen voeren over zingeving en geloofszaken.

Medisch-ethisch beleid
Wij zien het leven, ook bij afnemende mogelijkheden vanwege ziekte en ouderdom, als een geschenk van God. Op die manier willen we ook met het leven omgaan. Accolade biedt zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij pijn, vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als de naasten. Komt u wonen bij Accolade Zorg, dan kiest u waarschijnlijk bewust voor onze christelijke zorg, omdat u zelf christen bent of omdat u zich daar prettig bij voelt. U mag erop vertrouwen dat er geleefd wordt vanuit dezelfde overtuiging en dezelfde kijk op het leven. Dit betekent ook dat er in en op het terrein van de locaties van Accolade geen euthanasie wordt toegepast. Op deze manier willen we u een vertrouwde en veilige woon- en leefomgeving geven. Wanneer u niet gelovig bent, maar zich wel thuis voelt in een christelijke woon- en leefsfeer, bent u evengoed van harte welkom bij ons!

Zes locaties, één norm voor kwaliteit

Zorgen voor mensen is verantwoordelijk werk. De kwaliteit van zorg heeft dan ook altijd onze aandacht. We onderzoeken minimaal eens per twee jaar de tevredenheid en ervaringen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In de laatste meting gaven cliënten Accolade het eindcijfer 8,5. Ook de reviews op zorgkaart Nederland zijn voor ons een belangrijk signaal over de ervaren kwaliteit.

Uw mening
U kunt uw waardering over de zorg en dienstverlening van Accolade ook zelf delen op www.zorgkaartnederland.nl. Uw informatie helpt ons de zorg en dienstverlening te verbeteren en anderen die zorg nodig hebben bij het bepalen van hun keus.

 

 

 

 

Compliment, suggestie of klacht

Bij Accolade Zorg willen we onze zorg zo goed mogelijk bij uw wensen laten aansluiten. Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart, zodat wij daarop kunnen inspelen en onze kwaliteit steeds kunnen verbeteren. Om te peilen hoe u over de zorg denkt houden we regelmatig tevredenheidsonderzoeken, interviews met bewoners en vragen we u een review achter te laten op Zorgkaart Nederland. Uw waardering helpt ons om de beste zorg te kunnen leveren. Ook als u niet tevreden bent, een klacht of suggestie hebt horen we dat graag. Op deze pagina laten we zien waar u terecht kunt met uw waardering, suggestie of klacht.

Waardering

We vinden het heel fijn als u tevreden bent over de zorg en onze zorg voldoet aan uw verwachtingen! U mag dit delen met de direct betrokkenen. Daarnaast vinden we het fijn als u een review achterlaat op Zorgkaart Nederland.

Zorgkaart Nederland

U kunt uw waardering over de zorg en dienstverlening van Accolade delen op www.zorgkaartnederland.nl. Uw informatie helpt ons de zorg en dienstverlening te verbeteren en anderen die zorg nodig hebben bij het bepalen van hun keus.

 

Klachten

U mag van Accolade Zorg optimale zorg- en dienstverlening verwachten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Er zijn verschillende manieren om (on)tevredenheid of klachten aan de orde te stellen. We zetten ze op een rij.

Cliëntfunctionaris

De cliëntfunctionaris houdt in opdracht van de centrale cliëntenraad van Accolade Zorg, interviews met cliënten over hun verwachtingen en wensen rond zorg- en dienstverlening. Doel is om preventief signalen op te vangen ter verbetering. De cliëntfunctionaris rapporteert aan de centrale cliëntenraad en het contact verloopt via de voorzitter van de centrale cliëntenraad: ccr@extern.accoladezorg.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon & klachtenopvangfunctionaris

De regio’s van Accolade hebben een cliëntvertrouwenspersoon/klachtenopvangfunctionaris, met wie u als bewoner of familie zelf contact kunt zoeken. Dat kan telefonisch, per mail of rechtstreeks op het spreekuur. De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) geeft informatie en advies. Hij of zij registreert binnenkomende meldingen en geeft signalen door waar het management iets mee moet. Ook kan hij of zij in geval van een klacht optreden als klachtenopvangfunctionaris conform de klachtwet. Bekijk hier het klachtenreglement (pdf).

CVP d’Amandelboom: J.J. Nieuwenhuis
cvp.amandelboom@extern.accoladezorg.nl /06 13412805

CVP Arendstate: J. Feijen
cvp.arendstate@extern.accoladezorg.nl/ 06 18934934

CVP De Wijngaard: J. Hoogendoorn
cvp.wijngaard@extern.accoladezorg.nl/ 06 51662725

CVP Hart van Vathorst: J.J. Nieuwenhuis
cvp.hartvanvathorst@extern.accoladezorg.nl/ 06 13412805

CVP Villa L’Abri: J. Hoogendoorn
cvp.villalabri@extern.accoladezorg.nl/ 06 51662725

CVP Wierickehoeve: J.J. Nieuwenhuis
cvp.wierickehoeve@extern.accoladezorg.nl/ 06 13412805

Externe klachtencommissie

De externe klachtencommissie waar Accolade bij is aangesloten werkt volgens het hiervoor genoemde reglement. De commissie bekijkt of er via bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als dat niet lukt, neemt de commissie de klacht in behandeling en komt  met een uitspraak. Dat gebeurt als regel na het houden van een hoorzitting met de betrokkenen.

Commissie Klachtbehandeling
p/a C. Schellingerlaan 30
3703 SH Zeist
e-mail: edith.hageman@gmail.com
telefoonnumer: 06-15415815

Uiteraard behoudt u het recht om uw klacht ook te melden bij externe instanties, zoals de Geschillencommissie Zorg (www.geschillencommissiezorg.nl), Inspectie voor de Gezondheidszorg of het Medisch Tuchtcollege. 

Ondersteuning Wet Zorg en Dwang

Als iemand volgens de Wet zorg en dwang (WZD) onvrijwillige hulp ontvangt, waar hij/zij het niet mee eens is, heeft deze cliënt/wettelijk vertegenwoordiger recht op ondersteuning van een (externe) cliëntenvertrouwenspersoon WZD.
Daarvoor kunt u terecht bij onderstaande instanties:

Regio’s Amersfoort, De Bilt, Bodegraven en Zeist:
Stichting Zorgstem
info@zorgstem.nl
tel 088-6781000
www.zorgstem.nl

Regio Assen:
Quasir Groep
nienkedekreij@quasir.nl
tel 06-82501191
www.quasir.nl

Voor Accolade Zorg is een goede behandeling van klachten van groot belang. Omdat het welzijn van bewoners ons hoofddoel is, én omdat we willen leren van uw ervaringen. Uw tevredenheid is onze zorg!

 

 

Kwaliteitsjaarverslag en jaarrekening

De verantwoording over kwaliteit, beleid, beloning en bedrijfsvoering vindt u (ook in het kader van de ANBI-verplichtingen) in ons Jaarverslag 2022 

De jaarrekening staat gepubliceerd op: www.jaarverslagenzorg.nl

Overige publicaties met betrekking tot de ANBI-status:

Strategisch beleidsplan 2020-2022

Jaarrekening 2021

Brief Belastingdienst inzake publicatie ANBI

Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen 2022

standaardformulier publicatieplicht ArendState 2021

Rapporten:

Rapporten van recente inspectiebezoeken bij Accolade zijn gepubliceerd op www.igj.nl. De resultaten van de meting op basis van landelijke kwaliteitsindicatoren worden gepubliceerd op de website van het Zorginstituut.

 

Personeelssamenstelling

Iedere dag geven wij liefdevolle zorg aan mensen die bewust gekozen hebben voor Accolade Zorg. Dit kunnen we alleen door de geweldige inzet van onze medewerkers en de vele vrijwilligers. In dit document geven we een overzicht van de samenstelling van ons personeel.

Maak kennis met het managementteam

Ons managementteam bestaat uit zes professionals die vanuit verschillende locaties en functies Accolade aansturen. Het managementteam wordt geleid door bestuurder Anne Bosman. Belangrijke andere organen zijn de Raad van Toezicht, de Centrale cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Verpleegkundige adviesraad.  

drs. Anne Bosman

bestuurder

Annette van Biezen

regiomanager Zeist

Astrid van Doorn

regiomanager Amersfoort en Bodegraven

Henk Jonker

Controller

Jeannette Vermeer

Manager bedrijfsvoering

Wouter van Oord-Jansen

Manager advies- en behandelcentrum

Mirjam Vos-de Soet

Bestuurssecretaris

De Raad van toezicht van Accolade Zorg heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. 

De Raad van toezicht bestaat uit 6 leden:

Philip Miedema

Voorzitter

Jannine van Schothorst

Vice-voorzitter

Berber Wesseling

lid RvT

Chris Rupke

lid RvT

Annelies Meijnhardt

lid RvT

Rutger Kriek

lid RvT

Wilt u meer weten over hoe de RvT zijn rol als toezichthouder invult? Lees hier de Toezichtvisie van de RvT.

Het jaarverslag van de Raad van Toezicht is opgenomen in het jaarverslag van Accolade. Jaarverslag Accolade 2020

De veiligheid en bescherming van bewoners, medewerkers en vrijwilligers is erg belangrijk. Om eventuele misstanden te kunnen melden hebben we de zogenoemde klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling kunt u hier lezen. 

Accolade Zorg biedt liefdevolle zorg en wil een thuis bieden voor iedereen. Onze cliënten mogen wonen en leven in een vertrouwde en veilige omgeving. Accolade Zorg wil daarnaast ook verantwoord omgaan met Gods schepping en duurzame zorg bieden. 

Green deal

Accolade Zorg heeft daartoe de Green Deal 2.0 voor de zorg ondertekend. De Green Deal 2.0. heeft  als titel ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Het gezamenlijke doel van de Green Deal is om de zorg te verduurzamen door het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid en daarmee tegelijkertijd de CO2 footprint van de zorgverlening te verlagen. Klik hier voor meer informatie over de Green Deal 2.0.

Milieuthermometer Zorg

Om de zorg te verduurzamen werken we met de Milieuthermometer Zorg.  De Milieuthermometer Zorg is een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt.  De Milieuthermometer kent drie certificeringsniveaus: brons, zilver en goud. Accolade Zorg heeft de ambitie om in 2022 voor alle locaties het Bronzen Certificaat te behalen en daarna verder te verduurzamen voor niveau Zilver en Goud. Voor meer informatie over de Milieuthermometer Zorg klik hier.

Cliëntenraden
Accolade Zorg heeft een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden. De centrale raad bestaat uit leden vanuit de lokale cliëntenraden. Zij behartigen de belangen van cliënten en denken mee over het beleid. Hun adviezen helpen om de zorg af te stemmen op wensen en behoeften van de bewoners.

Hebt u een vraag of suggestie voor een van de cliëntenraden? U kunt per mail contact met hen opnemen:

  • Cliëntenraad d’Amandelboom: cr.amandelboom@extern.accoladezorg.nl
  • Cliëntenraad Arendstate: cr.arendstate@extern.accoladezorg.nl
  • Cliëntenraad De Wijngaard: cr.wijngaard@extern.accoladezorg.nl
  • Cliëntenraad Hart van Vathorst: cr.hartvanvathorst@extern.accoladezorg.nl
  • Cliëntenraad Villa L’Abri: cr.villalabri@extern.accoladezorg.nl
  • Familieraad Wierickehoeve: fr.wierickehoeve@extern.accoladezorg.nl

 

Iedere bewoner heeft een eigen verhaal.
Ontdek de ervaringen met onze zorg.

1 /

Goede, positieve sfeer

9,2

We zijn zeer tevreden met en dankbaar voor de fijne zorg die onze vader ontvangt in De Wijngaard. Er is een heel goede, positieve sfeer en de medewerkers zijn zonder uitzondering vriendelijk, behulpzaam en betrokken. Er wordt alles gedaan om de bewoners zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen.

familie bewoner

Bosch en Duin

2 /

Zeer goede verzorging

9,2

Zeer goede verzorging. Aandacht voor de bewoner. Goede informatie naar familieleden.

familie bewoner

nederland

3 /

Zeer tevreden en dankbaar

9,2

We zijn zeer tevreden met en dankbaar voor de fijne zorg die onze vader ontvangt in De Wijngaard. Er is een heel goede, positieve sfeer en de medewerkers zijn zonder uitzondering vriendelijk, behulpzaam en betrokken. Er wordt alles gedaan om de bewoners zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen.

familie bewoner

nederland

4 /

Zorg met heel veel liefde!

9,2

De zorg voor mijn moeder op de afdeling PG is heel erg goed en liefdevol! Er is veel aandacht voor haar en men probeert haar leven zo waardevol mogelijk te maken. De verpleeghuisartsen zijn kundig en overleggen goed met familie. Ook de woonbegeleiders proberen zo goed mogelijk te overleggen met familie. Dat lukt de ene woonbegeleider wat beter dan de andere. Er is helaas wel een tijd geweest met veel wisseling van de begeleiding. Dat kwam de zorg niet altijd ten goede. De laatste tijd is er gelukkig weer een meer continuïteit bij de woonbegeleiders . Ik heb veel respect hoe men de zorg is blijven geven voor de bewoners tijdens de sluiting voor bezoekers vanwege Corona virus. De communicatie vanuit de instelling over het beleid rond de maatregelen in verband met Corona is zorgvuldig en uitgebreid en zeer regelmatig via nieuwsbrieven per mail en webinars. Belangrijkste voor mij is dat hier zorg gegeven wordt met heel veel Liefde ! Daarnaast met veel deskundigheid en flexibiliteit! Top!

familie bewoner

nederland

5 /

Prettige huiselijke sfeer

9,2

Mijn vader heeft een half jaar gewoond op de PG afdeling. Vanaf het eerste begin vonden we het een prettige huiselijke sfeer. We werden op een plezierige manier ingeschakeld in het leven op de groep als we op bezoek kwamen. Ik heb verschillende keren meegemaakt hoe de verzorgenden vol hartelijkheid en respect omgingen met iemand die eventjes verdrietig of in de war of boos was. We gingen altijd met een gerust gevoel weg. De opzet van het gebouw vinden we heel plezierig en we hopen van harte dat dit samenspel tussen de verschillende 'bewoners' tot iets moois blijft leiden.

familie bewoner

Nederland

6 /

Een fijn thuis!

9,2

Villa L'Abri is een fijn thuis geworden voor mijn ouders nadat zelfstandig wonen niet meer veilig was. De sfeer past hen. Er wordt liefdevolle en deskundige zorg gegeven. Het contact tussen de eerstverzorgenden is laagdrempelig en prettig. Heel fijn dat er ruimte is voor geloofsbeleving zoals zij altijd gewend waren. Het enige minpunt is dat mijn vader zijn laatste weken veel in een rolstoel zat. Het vergde wat manoeuvres om vanuit hun huiskamer de gang op te gaan: dat stukje gang was te smal. Jammer dat daar niet over nagedacht was voor de verbouwing.

Familie van bewoner

Nederland

7 /

Liefde en betrokkenheid

9,2

Zorg straalt liefde en betrokkenheid uit. Er wordt integer en met respect omgegaan met de bewoners en rekening gehouden met de wensen t.a.v. de geloofsovertuiging/beleving. Belangrijk aandachtspunt is goede communicatie/afstemming tussen de medewerkers en de familie

Familie van bewoner

Nederland

8 /

9,2

9 /

9,2

10 /

9,2

11 /

We hadden het niet beter kunnen treffen

9,2

Wij zijn heel tevreden over de liefdevolle aandacht en zorg die mijn demente moeder van 89 krijgt. We hadden het denk ik niet beter kunnen treffen. Ook het contact met de zorg is uitstekend.

Kinderen van

bewoner d'Amandelboom

12 /

Een prettige huiselijke sfeer

9,2

We werden op een plezierige manier ingeschakeld in het leven op de groep. We gingen altijd met een gerust gevoel weg. De opzet van het gebouw vinden we heel plezierig en we hopen van harte dat dit samenspel tussen de verschillende bewoners van Hart van Vathorst tot iets moois blijft leiden.

Familie van bewoner met dementie

Hart van Vathorst

13 /

Veel persoonlijke warme aandacht!

9,2

Onze moeder kreeg veel persoonlijke en warme aandacht wat heel fijn was. Er zijn regelmatig leuke en gezellige activiteiten. Ook heel mooi dat er met de bewoners gezongen werd. Het gebouw wordt nu helemaal opgeknapt, daarna zal het een fantastisch gebouw zijn. L'Abri ligt ook in een prachtige omgeving.

Familie van bewoner

Nederland

14 /

Liefdevolle warme zorg!

9,2

Goede zorg op een prachtige boerderij.

Familie

Bodegraven

15 /

Ik ben heel tevreden.

9,2

Ik ben heel tevreden over de zorg die ik krijg als client. Ik ben heel tevreden als familie over de aandacht en communicatie die we krijgen!

Cliënt

d'Amandelboom

16 /

Groot compliment voor jullie allemaal.

9,2

Mijn 95 jarige moeder mocht de laatste 3 weken, nadat ze gevallen was en spit had gekregen bij jullie op de afdeling "Koriander" weer op adem komen. Vanaf het begin tot het eind is ze door jullie met liefde, persoonlijke aandacht en respect behandeld. Een individuele benadering door warme lieve mensen. Groot compliment voor jullie allemaal.

Familie van cliënt.

Bosch en Duin

17 /

Mijn vader kan op een eigen manier nog zo genieten!

9,2

Mijn vader wordt hier prima verzorgd. Verzorgende, vrijwilligers en stagiaires zijn allemaal heel vriendelijk. Ook komt er regelmatig de predikant langs voor een bijbel uur, wat mooi om te zien dat mijn vader en zijn medebewoners op hun eigen manier hier nog zo van kunnen genieten.

Zoon van een bewoner

Assen

18 /

Zeer betrokken en alert, heel zorgzaam

9,2

Het Personeel is zeer betrokken en alert, heel zorgzaam en veel eigen initiatief. Een heel prettige christelijke sfeer en er worden veel leuke en nuttige dingen gedaan! Geweldig om de zegen van God de Vader te mogen ervaren in het mooie werk wat jullie doen! Een breed aanbod van extra mogelijkheden op het gebied van persoonlijke verzorging. Het eten en alle extra's is heel goed!

Review via Zorgkaart Nederland

-

19 /

ArendState maakt een uitstekende indruk op ons.

9,2

De ontvangst is keurig geregeld. Duidelijke en goede afspraken worden gemaakt en ook nagekomen. De faciliteit is nieuw en voorzien van alle gemakken. Ruime kamer met eigen natte ruimte die van alle gemakken is voorzien. Er is veel aandacht voor de persoonlijke situatie en deze wordt prima gedeeld in het verzorgende team. Het gehele team is betrokken en tijdens MDO zijn de mensen aanwezig, betrokken en gericht op een zo goed mogelijke zorg en zorgsituatie. Veel activiteiten en aanvullende informatie avonden. Kortom een locatie die een uitstekende indruk op ons allen heeft gemaakt

Review via zorgkaartnederland.nl

-

20 /

Wat een liefdevolle verzorging!

9,2

Wat een liefdevolle verzorging heeft mijn moeder in Villa l'Abri gehad! Niets was te veel voor het personeel. ‘s Morgens gezamenlijk koffie drinken en spelletjes doen, en iedereen was daarbij welkom. Bedankt voor alle liefde die jullie onze moeder hebben gegeven!

Dochter van oudbewoner

Villa l'Abri

21 /

Zorg met liefde

9,2

Met liefde wordt er gezorgd voor de bewoners. Het huis ligt op een geweldige locatie. Ook is er veel aandacht voor de mantelzorger.

Betrokkene bij

De Wijngaard

22 /

Een warm bad

9,2

We hebben veel liefde en zorg mogen ervaren van het gehele team. Het personeel is kundig en heeft veel aandacht voor de bewoners en familie. Mijn vader noemde het zelf een warm bad. Als ik zelf later oud en grijs ben, dan hoop ik zo'n soort zorgcentrum te wonen.

Dochter van

een bewoner uit ArendState

23 /

9,2

zorg