We hebben dit privacystatement met zorg geformuleerd. Mocht er toch een onjuistheid in staan dan is de geldende privacywetgeving leidend.

Privacy cliënt

Ruimtelijke privacy

Uitgangspunt is dat u bij Accolade Zorg woont en dat de medewerker bij de cliënt op bezoek is. Hieruit volgt dat de medewerker eerst klopt of belt en wacht op antwoord, voordat hij/zij de woning binnengaat. Als reactie uitblijft, kan de medewerker volgens de gemaakte afspraken in het zorgleefplan de woonruimte betreden.

U moet zich ongestoord kunnen terug trekken in een ruimte die u eventueel kunt afsluiten wanneer u dat wilt. Vaak komt dat neer op het terugtrekken op de eigen kamer of in het eigen huis. In deze ruimte kunt u gesprekken voeren zonder dat anderen meeluisteren. Belangrijk is verder dat uw eigendommen veilig zijn. Medewerkers en vrijwilligers mogen niet zomaar zonder uw toestemming uw kamer binnen lopen, in uw kasten en tassen kijken of uw post inzien.

Lichamelijke privacy

U heeft recht op lichamelijke privacy. Medewerkers mogen u niet betasten of te dichtbij komen als u dit niet wilt. Accolade Zorg gaat uit van uw toestemming voor handelingen die nodig zijn voor verzorging of verpleging, tenzij u anders heeft aangegeven.

Nieuwe medewerkers/vrijwilligers stellen zich altijd eerst aan u voor en beginnen daarna pas met de verzorging. Medewerkers werkzaam in de thuiszorg stellen zich direct voor als zij zorg komen verlenen.

Privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens

Bij Accolade Zorg worden persoonsgegevens van u bijgehouden. U heeft recht op bescherming van deze gegevens. Wij verwerken gegevens over uw gezondheid, maar ook uw naam, adres, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, levensovertuiging, BSN-nummer, verzekeringsgegevens en betalingsgegevens.

Wij verwerken deze gegevens voornamelijk op grond van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan en op basis van een wettelijke verplichting. Ook kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen.

Hierbij voldoen we aan de volgende voorwaarden.

 • Alle zorgverleners en medewerkers die direct bij uw behandeling zijn betrokken hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een ander besluit door ons wordt genomen. We nemen hierbij de wettelijke regels in acht. De wettelijke regels over omgaan met medische gegevens zijn uitgewerkt in de ‘Richtlijn omgaan met medische gegevens’ van de KNMG.
 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
 • Met verwerkers, bijvoorbeeld de leverancier van ons Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin is vastgelegd hoe de bescherming van uw gegevens door de verwerker gewaarborgd wordt.
 • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens moeten juist, volledig en noodzakelijk zijn voor de zorgverlening.
 • Uw persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Datalek

Als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ van uw persoonsgegevens, dat een ongunstig gevolg heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, verzoeken we u dat bij ons te melden. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Accolade Zorg.

Rechten ten aanzien van persoonsgegevens

Ten aanzien van uw zorgdossier en andere persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten:

 • U mag inzage hebben en een afschrift vragen van de gegevens uit uw dos¬sier. Wij kunnen eventueel bepaalde gedeelten afschermen als daar informatie in staat over iemand anders. Er hoeft geen inzage gegeven te worden in persoonlijke werkaantekeningen van de arts
 • Wanneer uw gegevens niet blijken te kloppen of u meent dat de dossierinformatie onvolledig is, heeft u het recht op verbetering of aanvulling. Ook kunt u vragen om bepaalde gegevens te verwijderen. Accolade Zorg laat u binnen vier weken weten in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan. Bij de beoordeling van uw verzoek passen wij de wettelijke regels toe. Bij een weigering krijgt u altijd van ons een uitleg.
 • In bepaalde gevallen mag u zich tegen het gebruik van uw gegevens verzetten;
 • U mag bovenstaande rechten ook laten uitoefenen door een vertegenwoordiger;
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Accolade Zorg van u heeft in een bepaald format dat het makkelijk maakt om de gegevens aan een andere organisatie over te dragen. Dit noemen we ook wel het recht op dataportabiliteit.
 • Dit is een nieuw recht. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u actief en bewust aan ons heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die door onze zorgverlener op basis van de door u verstrekte gegevens zijn vastgesteld.
 • Bent u het niet eens met een weigering van Accolade Zorg om u bovenstaande rechten te verlenen dan kunt u een klacht indienen.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Accolade Zorg heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie. Sjoukje de Wit vervult de functie van functionaris gegevensbescherming bij Accolade Zorg. Voor vragen of advies kunt u haar mailen via FG@accoladezorg.nl

Documenten

Accolade Zorg heeft een privacyreglement en een gedragscode voor gedragscode privacy voor medewerkers en vrijwilligers opgesteld. Ook hebben wij een protocol datalekken. Deze documenten kunt u bij ons opvragen. Accolade Zorg heeft een verwerkingenregister opgesteld met de gegevensbewerkingen. Ook hebben al onze medewerkers een bijscholing over privacy gevolgd.

 

Privacy mantelzorgers en wettelijke vertegenwoordigers

Als u een contactpersoon en/of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt van Accolade Zorg bent, verwerken wij enkele gegevens van u.

Het gaat om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres. Dit is nodig om u te kunnen bereiken in verband met de zorgverlening van de cliënt waarvan u contactpersoon en/of wettelijk vertegenwoordiger bent.  Deze gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Wij geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Privacy medewerkers

Van onze medewerkers en vrijwilligers verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens verwerken wij voornamelijk op grond van de arbeidsovereenkomst of een wettelijke verplichting. Ook kan er sprake zijn van toestemming, vitaal belang of gerechtvaardigd belang. De gronden en de doeleinden van de verschillende verwerkingen zijn opgenomen in het verwerkingsregister.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is en gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We gaan vertrouwelijk met deze gegevens om en zorgen ervoor dat de gegevens goed beveiligd en beschermd zijn tegen onbevoegde toegang. Medewerkers en vrijwilligers hebben recht van inzage, het recht hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Privacy sollicitanten

Accolade Zorg vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar sollicitanten belangrijk.

Persoonsgegevens die aan Accolade Zorg worden verstrekt via CV, motivatiebrief of e-mail worden door ons gebruikt om een verantwoord wervings- en selectieproces mogelijk te maken. De sollicitant geeft met het verstrekken van deze informatie ondubbelzinnig toestemming aan Accolade Zorg voor het verwerken van de verstrekte informatie ten behoeve van de werving en selectie. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor registratie, behandeling en afhandeling van de sollicitatie.

Accolade Zorg verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, website of e-mail. Sollicitaties op vacatures die zijn geplaatst via externe vacaturesites komen rechtstreeks binnen bij de organisatie. Als de sollicitant ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan Accolade Zorg om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden.

Accolade Zorg kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen met derden die diensten aan Accolade Zorg leveren. Dit doen we niet zonder schriftelijke toestemming van de sollicitant. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een assessment onderdeel is van de procedure en daarom een assessmentbureau moet worden ingeschakeld. Indien er sprake is van een wettelijke verplichting zal Accolade Zorg gegevens aan derden verstrekken zonder toestemming.

Accolade Zorg bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatie en wervingsprocedure. Binnen 4 weken na het beëindigen dan wel afronden van de sollicitatieprocedure verwijderen we de gegevens.

Mocht u na afloop van de procedure de gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar werkenbij@accoladezorg.nl. De gegevens worden dan verwijderd.

Soms worden gegevens in de portefeuille bewaard. Wanneer hier sprake van is, zal er eerst toestemming worden gevraagd bij de sollicitant en dit zal zijn voor maximaal 6 maanden.

De toegang tot gegevens van de sollicitanten is beperkt tot personeelsleden die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten. We nemen een aantal technische en organisatorische maatregelen in acht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te borgen.

U kunt uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement of over de manier waarop Accolade Zorg gegevens van sollicitanten verwerkt, sturen naar fg@accoladezorg.nl. De functionaris gegevensbescherming van Accolade Zorg is Sjoukje de Wit.

Privacy website Accolade Zorg

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan u gevraagd worden om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Accolade Zorg te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Accolade Zorg worden verwerkt. Accolade Zorg zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijke gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover Accolade Zorg dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Accolade Zorg bevat links naar andere websites die buiten het Accolade Zorg domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Accolade Zorg is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Klachten en contact

Datalek

Als je het vermoeden hebt dat er sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ van jouw persoonsgegevens, dat een ongunstig gevolg heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, verzoeken we je dat bij ons te melden. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Accolade Zorg.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Accolade Zorg heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie. Sjoukje de Wit vervult de functie van functionaris gegevensbescherming bij Accolade Zorg. Voor vragen of advies mag je haar mailen via FG@accoladezorg.nl.

Accolade Zorg werkt hard om bewoners, clienten en medewerkers gezond te houden.

Bekijk alle maatregelen met betrekking tot Corona (COVID 19)

Lees meer
close-link